Brak danych

Dotacja UE

Firma ROYALPACK, Tatar Sp. j. zrealizowała projekt nr POIR.03.02.01-08-0004/17-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Gama nowatorskich opakowań tekturowych wielokrotnego zastosowania, o innowacyjnych cechach i przełomowych parametrach użytkowych” w ramach:

  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
  • Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
  • Umowa nr: POIR.03.02.01-08-0004/17-00 zawarta w dniu 07.03.2018 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Wartość projektu: 42 167 371,55 PLN
  • Wartość dofinansowania: 18 798 242,26 PLN

Krótki opis projektu
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa ROYALPACK poprzez wdrożenie własnych wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej gamy opakowań tekturowych przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania.
Niniejszy projekt polega na wprowadzeniu na rynek przez ROYALPACK, Tatar Sp. j. gamy opakowań tekturowych o wydłużonym cyklu życia. Opakowania opracowane w ramach prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę odznaczają się zwiększoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Zostaną one również wzbogacone w zgłoszony do ochrony patentowej system aplikacji dodatkowej warstwy informacyjno-ozdobnej. Badania walidacyjne nowych produktów przeprowadziła Politechnika Łódzka. Wprowadzenie wyników prac B+R do oferty Wnioskodawcy będzie wymagało podjęcia szeregu działań inwestycyjnych i wdrożeniowych. Uruchomienie produkcji nowej gamy wyrobów wymaga zastosowania nowych urządzeń, dlatego w ramach projektu planowany jest zakup nowoczesnego ciągu technologicznego, umożliwiającego produkcję produktów o wspomnianych właściwościach. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej, w tym na politykę zrównoważonego rozwoju oraz równych szans.
Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.03.2018 – 30.06.2019.

Brak danych

ROYALPACK, Tatar Sp. j. w lipcu 2013 r. otrzymał dotację unijną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Pilotaż: "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku".

Wdrożenie innowacyjnego, energooszczędnego systemu wytwarzania opakowań o podwyższonej wytrzymałości

Dzięki dofinansowaniu wybudowaliśmy nasz nowy zakład produkcyjny w miejscowości Słone koło Zielonej Góry. W zakresie projektu został również nabyty oraz zainstalowany nowoczesny park maszynowy.

Budowa zakładu została rozpoczęta w listopadzie 2013 r. Zakończenie prac nastąpiło w lutym 2015 r.

Brak danych
Brak danych
{"transaction":[],"path":"dotacja-ue","transaction_package":[],"session_id":"ho3a903ojtlidb5hoda02nuaah"}
{"logo":"logo","menu":"menu","movie":"movie","movie-text":"movie-text","company-image":"company-image","content":"content","box":"box","footer":"footer","cookie":"cookie","submenu":"submenu","im-breadcrumb":"im-breadcrumb","footer-logo":"footer-logo","prolog":"prolog","slider":"slider","map":"map","language":"language","file":"file","eu":"eu","image":"image","footer-menu":"footer-menu","section-content":"section-content","content-bottom":"content-bottom","file2":"file2","content-main":"content-main"}