Polityka prywatności

 • § 1 ZAKRES STOSOWANIA INFORMACJI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę ROYALPACK sp. z o.o.. zwaną dalej FIRMĄ ma zastosowanie do danych otrzymanych:

poprzez formularze elektroniczne, w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe), oraz przez przedstawicieli w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, targów, przetargów, negocjacji, przekazania kontaktu, wizytówki, itp.) Dane mogą być pozyskiwane otrzymać bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą. Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników,  kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

 • § 2 ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/a danych osobowych jest ROYALPACK sp. z o.o. z siedzibą w Słone, al. Brzozowa 2,66-008 Świdnica.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się Administratorem Danych:

e-mail: ad@royalpack.com.pl

 • § 3 ŹRÓDŁO I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Następujące dane będą przetwarzane:

 1. Dane osobowe – zebrane w celu realizacji umowy, zamówienia lub wystawieniafaktury zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane będą przetwarzane przez okreswykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.
 2. Kontakty teleinformatyczne – zebrane w celach kontaktów biznesowych zgodnie z art.6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane będą przetwarzane do dnia uwzględnienia sprzeciwuzłożonego na podstawie art. 21 RODO. W okresie przetwarzania przedstawiciele FIRMY mogą skontaktować się z Panią/Panem, w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności naszej FIRMY oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele naszej FIRMY mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

 • § 4 PRZEKAZYWANIE DANYCH
 1. Dane kontaktowe przechowywane są w siedzibie i na sprzęcie FIRMY, jednak sądostępne zdalnie dla przedstawicieli handlowych zatrudnionych poza siedzibą.W związku z tym informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w którym prowadzi działalność FIRMA
 2. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymiFIRMA podejmują współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dlaklientów, kontaktów biznesowych oraz działań marketingowych.
 3. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego niezostała wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopieńochrony, FIRMA stosują odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie z informacjami podanymi w części „Administrator i dane kontaktowe”.

 • § 5 SKUTKI NIE PODANIA DANYCH

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli firmy w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z naszą firmą podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

 • § 6 UPRAWNIENIA

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „Administrator i dane kontaktowe”.

 • §7 Zwracamy uwagę na to, że:
 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;
 • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powołany zgodnie z Art.34.Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Administrator informuje że nie stosuje automatycznego profilowani